خوانش فیلم پریدن از ارتفاع پست 0

خوانش فیلم پریدن از ارتفاع پست

ژاک لاکان در تئوری روان کاوی خویش از سه نظم و حیات نفسانی صحبت می کند: نظم خیالی، نظم نمادین و نظم واقعی که هویت روان انسان را تشکیل می دهند. ما برای شناخت محکوم به وجود دیگری هستیم که در نظم خیالی یا تصویر از سوژه نه خود سوژه آغاز می شود اما از طرف دیگر از نفس و خود واقعی مان دور می شویم.

 خوانش فیلم پریدن از ارتفاع پست 0

خوانش فیلم پریدن از ارتفاع پست

ژاک لاکان در تئوری روان کاوی خویش از سه نظم و حیات نفسانی صحبت می کند: نظم خیالی، نظم نمادین و نظم واقعی که هویت روان انسان را تشکیل می دهند. ما برای شناخت محکوم به وجود دیگری هستیم که در نظم خیالی یا تصویر از سوژه نه خود سوژه آغاز می شود اما از طرف دیگر از نفس و خود واقعی مان دور می شویم.