شیراز زیباست 0

شیراز زیباست

شیراز زیباست. شهر گل و بلبل و شعر و ساز و آواز. خانه‌ها و عمارت‌های قدیمی. اما به سرعت دچار تغییر می‌شود